Karty Usług
 • Ewidencja Działalności Gospodarczej, pok. nr 13
  • Wpis do Centralnej Ewidencji I Informacji o Działalności Gospodarczej (nowy wpis, zmiana, zawieszenie, wznowienie, zaprzestanie)(2)
   • Wniosek do Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności Gospodarczej (CEIDG-1)
   • Instrikcja wypełniania wnioski CEIDG-1
  • Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych(6)
   • Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa
   • Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających od 4,5% do 18% alkoholu
   • Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu
   • Wniosek o wydanie decyzji wygaszającej zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
   • Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim
   • Wniosek o wydanie zezwolenia jednorazowego na sprzedaż napojów alkoholu podczas imprez okolicznościowych
 • Ewidencja Ludności i Dowody Osobiste, pok. nr 12
  • Udostępnienie danych ze zbiorów danych osobowych(2)
   • Wniosek o udostępnienie danych zw trybie jednostkowym z rejestru dowodów osobistych
   • Wniosek o udstępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańcow, rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru pesel
 • Ewidencja Ludności i USC, pok. nr 12
  • Udostepnienie spisu wyborców(1)
   • Wniosek o udostępnienie spisu wyborców
  • Dopisanie do spisu wyborców osoby bez miejsca zamieszkania(1)
   • Podanie o dopisanie do spisu wyborców osoby bez miejsca zamieszkania
  • Dopisanie do spisu wyborców osoby przebywającej czasowo na terenie gminy(1)
   • Podanie o dopisanie do spisu wyborców osoby przebywającej czasowo na terenie gminy
  • Dopisanie do spisu wyborców osoby niepełnosprawnej(1)
   • Podanie o dopisanie do spisu wyborców osoby niepełnosprawnej
  • Wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania(1)
   • Podanie o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania
  • Sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach(2)
   • Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach
   • Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach
  • Wydanie dowodu osobistego (2)
   • Uzasadnienie wniosku o wydanie dowodu osobistego dla osoby niepełnoletniej
   • Wniosek o wydanie dowodu osobistego
  • Wydanie zaświadczenia o kradzieży lub zagubieniu dowodu osobistego
  • Zgłoszenie pobytu stałego(1)
   • Druk zgłoszenia pobytu stałego
  • Zgłoszenie pobytu czasowego(1)
   • Druk zgłoszenia pobytu czasowego trwającego ponad 3 m-ce
  • Zgłoszenie wyjazdu za granicę na pobyt czasowy(1)
   • Druk zgłoszenia wyjazdu poza granice Rzeczpospolitej Polskiej
  • Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego(1)
   • Druk zgłoszenia wymeldowania z miejsca pobytu stałego
  • Wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego(1)
   • Druk zgłoszenia wymeldowania z miejsca pobytu czasowego
  • Wymeldowanie z pobytu stałego i czasowego w drodze postępowania administracyjnego
  • Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały(1)
   • Druk zgłoszenia pobytu stałego
  • Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy(1)
   • Druk zgłoszenia pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące
  • Wymeldowanie cudzoziemca z miejsca pobytu stałego(1)
   • Druk zgłoszenia wymeldowania z miejsca pobytu stałego
  • Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności (o zameldowaniu)(1)
   • Podanie o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu
  • Udostępnienie rejestru wyborców(1)
   • Wniosek o udostępnienie rejestru wyborców
  • Wpisanie do rejestru wyborców (1)
   • Pisemna deklaracja zawierająca dane niezbędne do wspisania do rejestru wyborców
  • Wydawanie odpisów aktów urodzenia, małżeństwa, zgonu(2)
   • Podanie o wydanie 1 egzemplarza odpisu aktu stanu cywilnego
   • Podanie o wydanie kilku odpisów aktów stanu cywilnego
  • Uzupełnienie aktów urodzenia, małżeństwa, zgonu(3)
   • Podanie o uzupełnienie treści aktu urodzenia dziecka
   • Podanie o uzupełnienie treści aktu małżeństwa
   • Podanie o uzupełnienie treści aktu zgonu
  • Sprostowanie oczywistych błędów pisarskich w aktach urodzenia, małżeństwa, zgonu.(2)
   • Podanie o sprostowanie w akcie sporządzonym w Urzędzie Stanu Cywilnego
   • Podanie o sprostowanie w 2 aktach sporządzonym w Urzędzie Stanu Cywilnego
  • Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC
  • Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (małżeństwo konkordatowe) (1)
   • Podanie o wydanie zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa
  • Odtworzenie treści aktu stanu cywilnego (1)
   • Podanie o odtworzenie treści aktu
  • Wydanie zezwolenia na skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego(1)
   • Podanie o skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego
  • Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą(1)
   • Podanie o wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą
  • Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą
  • Zgłoszenie urodzenia dziecka(1)
   • Wniosek o nadanie numeru pesel
  • Nadanie dziecku nazwiska męża matki
  • Uznanie ojcostwa
  • Zmiana imienia lub nazwiska(3)
   • Podanie o zmianę nazwiska/imienia
   • Podanie o zmianę nazwiska/imienia dla dziecka
   • Podanie o zmianę nazwiska, gdy rozciąga się na dzieci
  • Sporządzenie testamentu
  • Zgłoszenie zgonu
  • Wpisanie do polskich ksiąg stanu cywilnego zagranicznego aktu stanu cywilnego- zgodnie z art. 145 ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego(3)
   • Podanie o wpisanie do polskich ksiąg (transkrypcję) aktu urodzenia dziecka
   • Podanie o wpisanie do polskich ksiąg (transkrypcję) aktu małżeństwa
   • Podanie o wpisanie do polskich ksiąg (transkrypcję) aktu zgonu
 • Podatki, pok. nr 9
  • Podatek rolny (osoby fizyczne)(2)
   • Informacja w sprawie podatku rolnego IR-1
   • Załącznik Nr 3a do informacji w sprawie podatku rolnego
  • Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu lub stwierdzeniu stanu zaległości(1)
   • Wniosek o wydanie zaświadczenia
  • Wydanie zaświadczenia o posiadaniu (nieposiadaniu) gospodarstwa rolnego i wielkości użytków rolnych(1)
   • Wniosek o wydanie zaświadczenia
  • Wydanie zaświadczenia o wielkości użytków rolnych(1)
   • Wniosek o wydanie zaświadczenia
  • Wydanie zaświadczenia o wysokości zaległości podatkowych zbywającego
  • Podatek od nieruchomosci (osoby fizyczne)(1)
   • Informacja w sprawie podatku od nieruchomości (IN-1)
  • Podatek od nieruchomości (osoby prawne)(1)
   • Deklaracja na podatek od nieruchomości (DN-1)
  • Podatek leśny (osoby fizyczne)(1)
   • Informacja w sprawie podatku leśnego (IL-1)
  • Podatek leśny (osoby prawne)(1)
   • Deklaracja na podatek leśny (DL-1)
  • Podatek rolny (osoby prawne)(2)
   • Deklaracja na podatek rolny (DR-1)
   • Załącznik 4a do deklaracji na podatek rolny
  • Podatek od środków transportowych(1)
   • Załącznik do deklaracji DT-1/A
  • Odroczenie lub rozłożenie na raty terminu płatności podatnikom prowadzącym działalność gospodarczą
  • Odroczenie lub rozłożenie na raty terminu płatności podatnikom nie prowadzącym działalność gospodarczą
  • Odroczenie lub rozłożenie na raty zaległości podatkowych wraz z odsetkami podatnikom prowadzącym działalność gospodarczą
  • Umorzenie zaległości podatkowych wraz z odsetkami podatnikom prowadzącym działalność gospodarczą
  • Umorzenie zaległości podatkowych wraz z odsetkami podatnikom nie prowadzącym działalność gospodarczą
  • Ulga inwestycyjna w podatku rolnym
  • Zwolnienie i ulga w podatku rolnym z tytułu kupna gruntów na utworzenie gospodarstwa rolnego lub poszerzenie istniejącego do 100 ...
  • Ulga żołnierska w podatku rolnym
  • Umorzenia oraz odroczenia i rozłożenia należności pieniężnych na raty
  • Zwrot opłaty skarbowej
  • Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym(1)
   • Wniosek o zwrot podatku akcyzowego
 • Referat Organizacyjny, pok. nr 1
  • Zezwolenia na transport drogowy osób na obszarze gminy
  • Stwierdzenie zgodności kserokopii z oryginałem
 • Referat Organizacyjny, pok. nr 2
  • Udostępnienie informacji publicznej
 • Referat Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury, pok. nr 5
  • Przydział lokalu socjalnego
  • Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach(1)
   • Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  • Nadawanie numeracji porządkowej nieruchomości
  • Zaświadczenie o przeznaczeniu terenu pod zalesienie
  • Zbywanie nieruchomości
  • Zbywanie nieruchomości z przeznaczeniem na poprawę warunków posiadanej nieruchomości
  • Sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy
  • Sprzedaż lokalu użytkowego na rzecz najemcy
  • Wydzierżawianie gruntów
  • Zamiana nieruchomości
  • Podział nieruchomości
  • Rozgraniczenie nieruchomości
  • Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego(3)
   • Wniosek o zajęcia pasa prowadzenie robót
   • Wniosek zajęcie pasa umieszczenie urządzeń
   • Uchwała dotycząca zajęcie pasa
  • Zaświadczenie o przeznaczeniu terenu w planie miejscowym/ studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
  • Pozwolenie na wycinkę drzew i krzewów(1)
   • Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew/krzewów
  • Zezwolenie na utrzymanie psa rasy uznawanych za agresywną(1)
   • Wniosek o zezwolenie na utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną
  • Zezwolenie na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu niecz ...
  • Sporządzenie/zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego(1)
   • Wniosek w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  • Wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego(1)
   • Wniosek o wydanie stwierdzenia o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy
  • Ustalenie warunków zabudowy(1)
   • Wniosek o ustalenie warunków zabudowy
  • Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innej osoby(1)
   • Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy
  • Zmiana decyzji o warunkach zabudowy
 • Wymiar opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, pok. nr 24 (kasa)
  • Deklaracja o wysokości opłaty za godpodarowanie odpadami komunalnymi(1)
   • Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi