Karty Usług
 • Drogownictwo, bezrobocie, zdrowie, turystyka i łączność pokój numer 1
  • Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego.(1)
   • zalacznik_1
  • Zezwolenie na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego - uzgodnienie dokumentacji.
 • Ewidencja Działalności Gospodarczej pokój numer 16
  • Rejestracja działalności gospodarczej - nowy wpis.(1)
   • zalacznik_1
  • Rejestracja działalności gospodarczej - likwidacja.(1)
   • zalacznik_1
 • Ewidencja Działalności Gospodarczej pokój numer 16.
  • Rejestracja działalności gospodarczej - informacja o przedsiębiorcy.(1)
   • zalacznik_1
  • Rejestracja działalności gospodarczej - wznowienie.(1)
   • zalacznik_1
  • Rejestracja działalności gospodarczej - zawieszenie.(1)
   • zalacznik_1
  • Rejestracja działalności gospodarczej - zmiana we wpisie.(1)
   • zalacznik_1
 • Ewidencja Ludności i Dowody Osobiste pokój numer 12.
  • Wydanie dowodu osobistego(1)
   • zalacznik_1
  • Wydanie zaświadczenia o kradzieży lub zagubieniu dowodu osobistego(1)
   • zalacznik_1
  • Zgłoszenie pobytu stałego
  • Zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące
  • Zgłoszenie pobytu czasowego do 3 miesięcy
  • Zgłoszenie wyjazdu za granicę
  • Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego
  • Wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące
  • Wymeldowanie z pobytu stałego i czasowego w drodze postępowania administracyjnego
  • Zameldowanie na pobyt stały i czasowy w drodze postępowania administracyjnego
  • Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy
  • Dowód osobisty - wymiana(1)
   • zalacznik_1
  • Dowód osobisty - zawiadomienie o utracie(1)
   • zalacznik_1
  • Udostępnienie danych ze zbiorów danych osobowych(1)
   • zalacznik_1
  • Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności
 • Ewidencja Ludności i USC
  • Udostępnienie rejestru wyborców
  • Wpisanie do rejestru wyborców
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  • STYPENDIA -POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY LUBIEWO(1)
   • zalacznik_1
  • ZASIŁEK SZKOLNY
  • ZASIŁEK STAŁY
  • ZASIŁEK OKRESOWY
  • ZASIŁEK CELOWY I SPECJALNY ZASIŁEK CELOWY
  • ZASIŁEK RODZINNY, DODATKI DO ZASIŁKU RODZINNEGO(2)
   • zalacznik_1
   • zalacznik_2
  • ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY(1)
   • zalacznik_1
  • ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE(1)
   • zalacznik_1
  • USŁUGI OPIEKUŃCZE W MIEJSCU ZAMIESZKANIA
  • DOŻYWIANIE DZIECI
  • SKIEROWANIE DO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
  • SPRAWIENIE POGRZEBU
  • ZALICZKA ALIMENTACYJNA(1)
   • zalacznik_1
  • JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA DZIECKA(1)
   • zalacznik_1
 • Gospodarka komunalna i mieszkaniowa pokój numer 11
  • Dodatki mieszkaniowe(3)
   • zalacznik_1
   • zalacznik_2
   • zalacznik_3
  • Przydział lokalu socjalnego. (1)
   • zalacznik_1
 • Gospodarka nieruchomościami pokój nr 4
  • Rozgraniczanie nieruchomości.(1)
   • zalacznik_1
  • Nabycie nieruchomości.
  • Nabycie lokalu przez jego najemcę.(1)
   • zalacznik_1
  • Sprzedaż nieruchomości wieczystemu użytkownikowi.(1)
   • zalacznik_1
  • Podział nieruchomości.(1)
   • zalacznik_1
 • Obrona Cywilna, Sprawy Wojskowe, Społeczno-Administracyjne i Ochrony Przeciwpożarowej pokój numer 6
  • ZEZWOLENIE NA PRZEPROWADZENIE IMPREZY MASOWEJ(1)
   • zalacznik_1
  • ZEZWOLENIE NA PRZEPROWADZENIE: ZABAWY TANECZNEJ, DYSKOTEKI, WIECZORKU (1)
   • zalacznik_1
  • JEDNORAZOWE ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ I PODAWANIE NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH(1)
   • zalacznik_1
  • ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH NA TERENIE GMINY(1)
   • zalacznik_1
 • Planowanie przestrzenne pokój nr 11
  • Ustalenie warunków zabudowy(1)
   • zalacznik_1
  • Wydanie wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego(1)
   • zalacznik_1
  • Zaświadczenie o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.(1)
   • zalacznik_1
  • Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego.(1)
   • zalacznik_1
  • Nadawanie numeru porządkowego nieruchomości.(1)
   • zalacznik_1
 • Podatki pokj numer 14
  • Umorzenie zaległości podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości, podatku od środku transportu,podatku rolnego i leđnego.(1)
   • zalacznik_1
 • Podatki pokój numer 14
  • Wydawanie zaświadczeń dotyczących podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, środków transportowych oraz wysokości zaległości p ...(1)
   • zalacznik_1
  • Rozłożenie na raty podatku od nieruchomości, podatku od środków transportu, podatku rolnego i leśnego. (2)
   • zalacznik_1
   • zalacznik_2
  • Zwrot nadpłat podatków i opłat.(2)
   • zalacznik_1
   • zalacznik_2
  • Udzielenie ulgi w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów.(1)
   • zalacznik_1
  • Udzielenie ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym.(1)
   • zalacznik_1
 • Podatki pokój numer 14.
  • Odroczenie terminu płatności podatku od nieruchomości, podatku od środków transportu, podatku rolnego i leśnego.(2)
   • zalacznik_1
   • zalacznik_2
 • Referat Oświaty, Kultury, Turystyki, Sportu i Promocji pokój numer 16
  • Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.(1)
   • zalacznik_1
 • Rolnictwo, leśnictwo, ochrona środowiska pokój numer 9.
  • Pozwolenie na wycinkę drzew i krzewów dla inwestora.(1)
   • zalacznik_1
  • Zezwolenie na utrzymanie psa rasy uznawanych za agresywną(1)
   • zalacznik_1
  • Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych. (2)
   • zalacznik_1
   • zalacznik_2
 • Sekretarz Gminy
  • Sporządzenie testamentu
 • Stanowisko do spraw kadrowych pokój numer 15
  • Udostępnianie informacji publicznych.
 • USC pokój numer 12
  • Wydawanie odpisów aktów urodzenia, małżeństwa, zgonu
  • ZŁOŻENIE ZAPEWNIENIA DLA SPORZĄDZENIA AKTU MAŁŻEŃSTWA ZAWIERANEGO PRZED DUCHOWNYM.
  • Sprostowanie oczywistych błędów pisarskich w aktach urodzenia, małżeństwa, zgonu.(1)
   • zalacznik_1
  • Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC
  • Sporządzenie aktu małżeństwa zawartego przed duchownym.
  • Odtworzenie treści aktu stanu cywilnego (3)
   • zalacznik_1
   • zalacznik_2
   • zalacznik_3
  • Wydanie zezwolenia na skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego(1)
   • zalacznik_1
  • Rejestracja dzieci urodzonych ze związków pozamałżeńskich.
  • Przyjmowanie oświadczeń o zmianie imienia (imion) dziecka.
  • Nadanie dziecku nazwiska męża matki
  • Uznanie ojcostwa
  • Zmiana imienia lub nazwiska(1)
   • zalacznik_1
  • Powrót do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa(1)
   • zalacznik_1
  • Rejestracja zgonu
  • Wpisanie do polskich ksiąg stanu cywilnego zagranicznego aktu stanu cywilnego(2)
   • zalacznik_1
   • zalacznik_2
  • Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą.(1)
   • zalacznik_1